Mô hình đối tượng hồ sơ XML

XML DOM
XML DOM định nghĩa một cách tiêu chuẩn để truy cập và thao tác các tài liệu XML, nó trình bày một tài liệu XML dưới dạng cấu trúc cây.

Tất cả các phần tử XML có thể được truy cập thông qua XML DOM, XML DOM là:

+ Một mô hình đối tượng chuẩn cho XML
+ Giao diện lập trình chuẩn cho XML
+ Độc lập nền tảng và ngôn ngữ
+ Một tiêu chuẩn W3C

Nói cách khác: XML DOM là một tiêu chuẩn cho cách lấy, thay đổi, thêm hoặc xóa các phần tử XML.

Ví dụ: Mã lấy giá trị văn bản của phần tử "title" đầu tiên trong tài liệu XML

txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue;

Giao diện lập trình

Các mô hình DOM XML như một tập hợp các đối tượng nút, các nút có thể được truy cập bằng JavaScript hoặc các ngôn ngữ lập trình khác.

Giao diện lập trình cho DOM được xác định bởi các thuộc tính và phương thức chuẩn.

a. Các thuộc tính XML DOM

Các thuộc tính thường được gọi là một cái gì đó (ví dụ: nút tên là "cuốn sách"), dưới đây là một số thuộc tính DOM điển hình:

+ x.nodeName - tên của x
+ x.nodeValue - giá trị của x
+ x.parentNode - nút cha của x
+ x.childNodes - các nút con của x
+ x.attributes - các thuộc tính của x


b. Các phương thức XML DOM

Các phương thức thường được gọi là một cái gì đó được thực hiện (ví dụ: xóa "cuốn sách"), dưới đây là một số phương thức DOM điển hình:

+ x.getElementsByTagName(name) - nhận tất cả các phần tử có tên thẻ chỉ định
+ x.appendChild(node) - thêm một nút con vào x
+ x.removeChild(node) - xóa một nút con khỏi x