DANH MỤC


Ngôn Ngữ

C#

Các Vấn Đề Chung
Phiên bản
Từ khóa
Toán tửSQL SERVER

JAVASCRIPT

HTML & CSS

THIẾT KẾ WEBSITE

Ngôn Ngữ Thiết Kế


Ngôn ngữ html   HTML - Ngôn Ngữ Xây Dựng Trang Web

Thuộc tính:

+ Ngôn ngữ phía client

+ Sử dụng các thẻ "tag"

+ Do W3C định chuẩn

+ Có thể chuyển thành server bằng cách thêm thuộc tính Runat = "Server"

+ Các trang HTML có đuôi kết thúc là .html hoặc .htm

+ Phiên bản mới nhất hiện nay là HTML 5.0


CSS - Ngôn Ngữ Định Kiểu Trang Web

Thuộc tính:

+ Dùng để gán giá trị cho thuộc tính của tập hợp các thẻ hoặc tập hợp thuộc tính của thẻ

+ Có độ ưu tiên theo mức độ liên quan "nội dòng - trên trang - tệp nhúng"

+ Xác định các kiểu thể hiện khác nhau của trang web

+ Tệp CSS có đuôi kết thúc là .css

+ Phiên bản mới nhất hiên nay là CSS3
  Ngôn ngữ css


Ngôn ngữ javascript
  JAVASCRIPT - Ngôn Ngữ Lập Trình Trang Web

Thuộc tính:

+ Ngôn ngữ thông dịch

+ Thành phần chính là hàm và biến

+ Sử dụng qui tắc đặt tên camel

+ Lập trình tạo lên cách ứng xử cho trang web

+ Thuộc dạng ngôn ngữ động

+ Tuân theo chuẩn ECMA, ECMAScript 5 (JavaScript 1.8.5 - tháng 10, 2010) là tiêu chuẩn hiện tại


ASP.NET - Ngôn Ngữ Xây Dựng Web Trình Chủ

Nhanh cải tiến, chạy nhanh hơn ASP, tích hợp nhanh các ngôn ngữ khác

Ngôn ngữ asp.net
  SQL - Ngôn Ngữ Truy Vấn Có Cấu Trúc

Tiếp cận và thao tác dữ liệu, cấp quyền trên dữ liệu

Ngôn ngữ sql server
  C# - Ngôn Ngữ Lập Trình Web Trình Chủ

Hướng đối tượng, trong sáng, dễ sử dụng, có tính động

Ngôn ngữ c#


Tải về C# 6.0