Các từ khóa ngữ cảnh trong C#


Từ khóa: một của

add
await
equals
group
nameof
partial (method)
unmanaged
where
alias
by
from
into
on
remove
value
where (query clause)
ascending
descending
get
join
orderby
select
var
yield
async
dynamic
global
let
partial (type)
set
when (filter condition)


Lưu ý:
- Các từ khóa ngữ cảnh là các từ khóa mới được thêm vào C #, chúng được gọi là các từ khóa ngữ cảnh nhằm để tránh phá vỡ các chương trình được viết trong các phiên bản trước đó.