Các toán tử trong C#


Các toán tử trong C# được chia làm 7 nhóm chính:

1. Các phép toán đơn

+      -      *      /      %      ++      --

2. Các phép gán đơn

+=      -=      *=      /=      %=      =

3. Các phép so sánh

>      <      >=      <=      !=      ==

4. Các phép toán logic

&      |      ^      &=      |=      ^=

5. Phép dịch và lambda

>>      <<      >>=      <<=      ~      =>

6. Các phép điều kiện

?:      ??      &&      ||      !

7. Các toán tử khác

.      ()      []      ?.      ?[]      ->      ..      ??=