Danh sách các thẻ trong HTML 5.0

ThẻMô Tả
<!--...--> Xác định nhận xét
<!DOCTYPE> Xác định loại tài liệu
<a> Xác định siêu liên kết
<abbr> Xác định một từ viết tắt hoặc viết tắt
<address> Xác định thông tin liên hệ cho tác giả/chủ sở hữu tài liệu
<area> Xác định một khu vực trong bản đồ ảnh
<article> Xác định một bài viết
<aside> Xác định nội dung ngoài nội dung trang
<audio> Xác định nội dung âm thanh
<b> Xác định văn bản in đậm
<base> Chỉ định URL cơ sở/mục tiêu cho tất cả các URL tương đối trong tài liệu
<bdi> Cô lập một phần văn bản có thể được định dạng theo hướng khác với văn bản khác bên ngoài văn bản
<bdo> Ghi đè hướng văn bản hiện tại
<blockquote> Xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác
<body> Xác định cơ thể của tài liệu
<br> Xác định ngắt dòng đơn
<button> Xác định nút có thể nhấp
<canvas> Được sử dụng để vẽ đồ họa, on the fly, thông qua tập lệnh (thường là JavaScript)
<caption> Xác định chú thích bảng
<cite> Xác định tiêu đề của một tác phẩm
<code> Xác định một đoạn mã máy tính
<col> Chỉ định các thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử <colgroup>
<colgroup> Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng
<data> Liên kết nội dung đã cho với bản dịch có thể đọc bằng máy
<datalist> Chỉ định danh sách các tùy chọn được xác định trước cho các điều khiển đầu vào
<dd> Xác định một mô tả/giá trị của một thuật ngữ trong danh sách mô tả
<del> Xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu
<details> Xác định các chi tiết bổ sung mà người dùng có thể xem hoặc ẩn
<dfn> Đại diện cho trường hợp xác định của một thuật ngữ
<dialog> Xác định hộp thoại hoặc cửa sổ
<div> Xác định một phần trong tài liệu
<dl> Xác định danh sách mô tả
<dt> Xác định một thuật ngữ/tên trong danh sách mô tả
<em> Xác định văn bản nhấn mạnh
<embed> Xác định vùng chứa cho ứng dụng bên ngoài (không phải HTML)
<fieldset> Nhóm các yếu tố liên quan trong một biểu mẫu
<figcaption> Xác định chú thích cho phần tử <figure>
<<figure> Chỉ định nội dung độc lập
<footer> Xác định chân trang cho tài liệu hoặc phần
<form> Xác định một biểu mẫu HTML cho đầu vào của người dùng
<h1> đến <h6> Xác định các tiêu đề HTML
<head> Xác định thông tin về tài liệu
<header> Xác định tiêu đề cho tài liệu hoặc phần
<hr> Xác định một sự thay đổi theo chủ đề trong nội dung
<html> Xác định gốc của tài liệu HTML
<i> Xác định văn bản in nghiêng
<iframe> Xác định khung nội tuyến
<img> Xác định một hình ảnh
<input> Xác định một điều khiển đầu vào
<ins> Xác định một văn bản đã được chèn vào một tài liệu
<kbd> Xác định đầu vào bàn phím
<label> Xác định nhãn cho phần tử <input>
<legend> Xác định chú thích cho phần tử <fieldset>
<li> Xác định một mục danh sách
<link> Xác định mối quan hệ giữa tài liệu và tài nguyên bên ngoài (được sử dụng nhiều nhất để liên kết với các biểu định kiểu)
<main> Chỉ định nội dung chính của tài liệu
<map> Xác định bản đồ hình ảnh phía máy khách
<mark> Xác định văn bản được đánh dấu/tô sáng
<meta> Xác định siêu dữ liệu về một tài liệu HTML
<meter> Xác định phép đo vô hướng trong phạm vi đã biết (thước đo)
<nav> Xác định các liên kết điều hướng
<noscript> Xác định nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ tập lệnh phía máy khách
<object> Xác định một đối tượng nhúng
<ol> Xác định danh sách theo thứ tự
<optgroup> Xác định một nhóm các tùy chọn liên quan trong danh sách thả xuống
<option> Xác định một tùy chọn trong danh sách thả xuống
<output> Xác định kết quả tính toán
<p> Xác định một đoạn
<param> Xác định một tham số cho một đối tượng
<picture> Xác định một vùng chứa cho nhiều tài nguyên hình ảnh
<pre> Xác định văn bản được định dạng sẵn
<progress> Thể hiện tiến trình của một nhiệm vụ
<q> Xác định một trích dẫn ngắn
<rp> Xác định nội dung hiển thị trong trình duyệt không hỗ trợ chú thích ruby
<rt> Xác định một lời giải thích/phát âm của các ký tự (cho kiểu chữ Đông Á)
<ruby> Xác định một chú thích ruby (cho kiểu chữ Đông Á)
<s> Xác định văn bản không còn đúng
<samp> Xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<script> Xác định tập lệnh phía máy khách
<section> Xác định một phần trong tài liệu
<select> Xác định danh sách thả xuống
<small> Xác định văn bản nhỏ hơn
<source> Xác định nhiều tài nguyên phương tiện cho các thành phần phương tiện (<video> và <audio>)
<span> Xác định một phần trong tài liệu
<strong> Xác định văn bản quan trọng
<style> Xác định thông tin kiểu cho một tài liệu
<sub> Xác định văn bản dưới
<summary> Xác định tiêu đề hiển thị cho phần tử <details>
<sup> Xác định văn bản trên
<svg> Xác định một thùng chứa cho đồ họa SVG
<table> Xác định một bảng
<tbody> Nhóm nội dung cơ thể trong một bảng
<td> Xác định một ô trong bảng
<template> Xác định một mẫu
<textarea> Xác định điều khiển đầu vào đa dòng (vùng văn bản)
<tfoot> Nhóm nội dung chân trang trong một bảng
<th> Xác định một ô tiêu đề trong bảng
<thead> Nhóm nội dung tiêu đề trong một bảng
<time> Xác định ngày/giờ
<title> Xác định một tiêu đề cho tài liệu
<tr> Xác định một hàng trong bảng
<track> Xác định các rãnh văn bản cho các thành phần phương tiện (<video> và <audio>)
<u> Xác định văn bản gạch chân
<ul> Xác định danh sách không có thứ tự
<var> Xác định một biến
<video> Xác định video hoặc phim
<wbr> Xác định ngắt dòng có thể