Các phiên bản C#

Phiên bản 6.0
Nó được coi là phiên bản mặc định của ngôn ngữ, ra đời vào năm 2015 cùng với Visual Studio 2015.

Tải về
Phiên bản 5.0
Ra đời vào năm 2012, với các cách mạng mới là đặc tính Async và Caller Information.
Phiên bản 4.0
Bản chính thức của .Net 4 được công bố và phát hành cùng với Visual Studio 2010 vào 12/04/2010.
Phiên bản 3.5
Được phát hành vào tháng 11/2007, sử dụng CLR 2.0. Phiên bản nãy có thể được xem là tương đương với phiên bản 2.0 SP1 và 3.0 SP1 cộng lại.
Phiên bản 2.0
Kể từ phiên bản này, .Net framework hỗ trợ đầy đủ nền tảng 64-bit. Ngoài ra, cũng có một số thay đổi trong API; hỗ trợ kiểu generics; bổ xung hỗ trợ cho ASP.NET.
Phiên bản 1.0
Đây là phiên bản đầu tiên của .Net framework, nó được phát hành vào năm 2002 cho các hệ điều hành Windows 98, NT 4.0, 2000 và XP.