Ngôn ngữ thiết kế website trình khách

Ngôn ngữ html   HTML - Ngôn Ngữ Chuẩn Tạo Trang Web

Thuộc tính:

+ Ngôn ngữ phía client

+ Sử dụng các thẻ "tag"

+ Do W3C định chuẩn

+ Có thể chuyển thành server bằng cách thêm thuộc tính Runat = "Server"

+ Các trang HTML có đuôi kết thúc là .html hoặc .htm

+ Phiên bản chuẩn mới nhất hiện nay là HTML 5.0


CSS - Ngôn Ngữ Định Kiểu Trang Web

Thuộc tính:

+ Dùng để gán giá trị cho thuộc tính của tập hợp các thẻ hoặc tập hợp thuộc tính của thẻ

+ Có độ ưu tiên theo mức độ liên quan "nội dòng - trên trang - tệp nhúng"

+ Xác định các kiểu thể hiện khác nhau của trang web

+ Tệp CSS có đuôi kết thúc là .css

+ Phiên bản chuẩn mới nhất hiên nay là CSS 3.0
  Ngôn ngữ css


Ngôn ngữ javascript
  JAVASCRIPT - Ngôn Ngữ Lập Trình Trang Web

Thuộc tính:

+ Ngôn ngữ thông dịch

+ Thành phần chính là hàm và biến

+ Sử dụng qui tắc đặt tên camel

+ Lập trình tạo lên cách ứng xử cho trang web

+ Thuộc dạng ngôn ngữ động

+ Tuân theo chuẩn ECMA, ECMAScript 2018 là tên chính thức mới nhất