HTML

Ngôn ngữ xây dựng trang web

XEM THÊM
  CSS

Ngôn ngữ định kiểu trang web

XEM THÊM
  JavaScript

Ngôn ngữ lập trình trang web

XEM THÊM
         
SQL

Ngôn ngữ truy cập CSDL

XEM THÊM
  Python

Ngôn ngữ ứng dụng web

XEM THÊM
  C#

Ngôn ngữ lập trình máy chủ

XEM THÊM
         
XML

Ngôn ngữ mang dữ liệu

XEM THÊM