HTML

Ngôn ngữ xây dựng trang web

XEM THÊM
  CSS

Ngôn ngữ định kiểu trang web

XEM THÊM
  JavaScript

Ngôn ngữ lập trình trang web

XEM THÊM
     
C#

Ngôn ngữ lập trình máy chủ

XEM THÊM
  SQL

Ngôn ngữ truy cập CSDL

XEM THÊM
  XML

Ngôn ngữ mang dữ liệu

XEM THÊM