HTML

Ngôn ngữ chuẩn tạo trang web

XEM THÊM
  CSS

Ngôn ngữ định kiểu trang web

XEM THÊM
  JavaScript

Ngôn ngữ lập trình trang web

XEM THÊM
         
SQL

Ngôn ngữ truy vấn CSDL

XEM THÊM
  Python

Ngôn ngữ phát triển web

XEM THÊM
  C#

Ngôn ngữ lập trình ứng dụng

XEM THÊM
         
XML

Ngôn ngữ vận chuyển dữ liệu

XEM THÊM